Şartlar ve koşullar

Site Kullanım Koşulları

 

Aşağıda isim ve adresleri yazılı taraflar arasında aşağıda belirtilen şartlarla bir “Mesafeli Hizmet Satış Sözleşmesi ” yapılmıştır.

 

MESAFELİ HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1

 

TARAFLAR

 

Hizmet Satan                      :Atölye Eğitim Spor Danışmanlık Ltd. Şti. (Kısaca Atölye Eğitim” olarak anılacaktır.)

 

Şirket Sahibi Adı Soyadı :İlkay Alkan

 

Adres                                    :Balmumcu Mah. Gazi Umur Paşa Sk. Balmumcu Plaza 2 Blok

                                                No:32 İç Kapı No:1 Beşiktaş/İSTANBUL

Vergi Sicil No                                   :

ile

 

Hizmet Satın Alan              : …………………………….. (Kısaca Alıcı” olarak anılacaktır.)

Online olarak doldurulacak olan formda bilgileri belirtilen kişi.

 

T.C. No / Vergi Sicil No    :

 

Adres                                    :

 

Taraflar yukarıda belirttikleri adresleri, yasal ikametgâhları olarak kabul etmişlerdir.

 

Adres değişikliği olan taraf, değişikliği diğer tarafa yazılı olarak bildirmediği takdirde, bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.

 

MADDE 2

SÖZLEŞME KONUSU

 

Alıcı’nın, Atölye Eğitim Spor Danışmanlık Ltd. Şti.den tedarik ettiği videolu eğitim hizmeti aracılığıyla, www.atoly3.com internet sitesi üzerinden videolu eğitim hizmetini elektronik ortamda satın alması ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

MADDE 3

SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN ÖZELLİKLERİ VE BEDELİ

 

Videosu İzlenecek Eğitmen                    :

 

Alıcı Üyelik  Tarihi                                    :

 

Alıcı Üyelik  Süresi                                               : En fazla 3 aydır.

 

Toplam Bedel                                             :

 

Ödeme Şekli                                               : Havale / EFT

 

Fatura, Alıcı’nın,  elektronik posta adresine, e-fatura olarak gönderilecektir.

 

MADDE 4

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Alıcı’nın Hak ve Yükümlülükler             :

 

1. Alıcı, bu Sözleşmeyi, Ön Bilgilendirme Formunu, www.atoly3.com” internet sitesinde yer alan Sözleşme konusu hizmetin ifasına ilişkin tüm bilgileri okuduğunu; bunlarda yer alan bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini ve elektronik ortamda onayladığını; Sözleşmenin tabi olduğu mevzuatın kendilerine yüklediği yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

2. Alıcı, görüntülü eğitmen videolarından eğitim alma hizmetinin, yalnızca elektronik ortamda bir video’yu izleme hizmetini içerdiğini; fiziksel eğitimin bir muadili olmadığını; hizmeti alabilmesi için gerekli teknik ekipmana sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

3. Alıcı, görüntülü eğitim hizmetini almadan önce Atölye Eğitim‘in internet sitesi (www.atoly3.com) üzerinden siteye üye olmak ve en az bir gün önce, ücreti havale/EFT yöntemiyle ödemekle yükümlüdür. Ücretin ödenmemesi halinde Sözleşme yürürlüğe girmez.

 

4. Alıcı, üyelik oluşturmaz, görüntülü eğitim ücretini ödemez, ödeme herhangi bir sebeple gerçekleşmez, ödeme banka / finans kuruluşu tarafından iptal edilir veya hizmetin ifasından önce bedel, itiraza konu olması sebebiyle ödenmez veya geri alınırsa; Atölye Eğiitm hizmetin ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

5. Alıcı, internet sitesinden en fazla 3 aylık kullanım hakkı satın alabilir.

 

6. Sözleşme kapsamında sunulacak hizmet, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin Cayma Hakkının İstisnası” kapsamında değerlendirilen;

 

– 15.1.g.maddesi uyarınca Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler”

 

– 15.1.h. maddesi uyarınca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.”

 

niteliğinde olduğundan, Alıcı’nın madde 4. madde kapsamındaki hakkı haricinde cayma hakkı bulunmamaktadır.

 

7. Alıcı mücbir sebepler haricinde, kusur aranmaksızın, hizmetten herhangi bir nedenle yararlanmaması veya yararlanamaması halinde, kendisine bedel iadesi yapılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Ancak fiili imkansızlık veya mücbir sebep hallerinde Alıcı’nın, durumu öğrenmesini müteakip Atölye Eğitim' e 3 gün içerisinde bildirmesi ve Atölye Eğitim’in de kabul etmesi halinde, hizmeti, başka bir tarihte kullanma hakkı bulunmaktadır.

 

8. Alıcı, hizmete ilişkin şikayetini, Atölye Eğitime, yukarıda yer alan iletişim bilgilerini kullanmak suretiyle iletebilecektir.

 

9. Alıcı, banka ve / veya finans kuruluşu vasıtasıyla yaptığı ödemelerde, yaşanan gecikmelerde dahil olmak üzere her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu; bu sebeple NEOLIFE’ın uğrayacağı doğrudan ve dolaylı tüm zararları tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

Atölye Eğitim’in Hak ve Yükümlülükleri:

 

1.Atölye Eğitim, Alıcı’ya, www.atoly3.com internet sitesi üzerinden eğitim videoları hizmeti verecektir. Bu eğitim videolarının süresi ….. dk/saat ile sınırlıdır.

 

2. Atölye Eğitim, Alıcı’nın hizmetten faydalanmaktan vazgeçmesinden veya hizmetin elektronik nedenlerden ötürü yerine getirilememesi / geç yerine getirilmesinden sorumlu değildir.

 

3. Atölye Eğitim, dilediği zaman hizmeti iptal etme veya gerekli olması halinde herhangi bir eğitim videosunu yayından kaldırma hakkına sahiptir.

 

4. Atölye Eğitim, hizmeti yerine getirememesi durumunda, durumu derhal Alıcı’ya bildirecek ve yeni bir üyelik oluşturulmasını sağlayacaktır.

 

MADDE 5

KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI / GİZLİLİK

 

1.Atölye Eğitim, Alıcı’nın Sözleşme kapsamında kendisine sunduğu her türlü özel ve genel nitelikli kişisel veriyi, Sözleşme ve eklerinde belirtilen amaçlar ile kendi bünyesindeki kayıtları tutmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla; mevzuatta öngörülen genel ilkelere ve işleme şartlarına uygun olarak işleyebilecektir.

 

2. Atölye Eğitim, bu kişisel verileri, çalışmış olduğu şirketlere veya kendi veri tabanlarındaki hizmet sağlayıcısı olan yurt içindeki ve yurt dışındaki firmalara ve/veya üçüncü kişilere aynı amaçlarla aktarabilecek; mevzuatta belirlenen süreler ile muhafaza edebilecektir.

 

3. Atölye Eğitim, söz konusu kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, mevzuatın öngördüğü teknik ve idari tedbirleri alacak; çalıştırdığı kişileri gereği gibi bildirecektir.

 

4. Alıcı’nın, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesi uyarınca hakları saklıdır.

 

5. Alıcı, tüm bu hususlara açık rızasının olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

 

MADDE 6

YETKİLİ MAHKEME / İTİRAZ MERCİ

 

1.Bu Sözleşmenin uygulanmasında ve/veya yorumlanmasında doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde, Türk Kanunları uygulanır.

 

2. Uyuşmazlık halinde, hizmetin bedeli, her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilindeyse, Atölye Eğitim’in bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri; üzerinde ise İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

3. Alıcı, Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, Atölye Eğitim’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanununun 193. maddesi uyarınca delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 7

DİĞER

 

1.Sözleşme, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve sair mevzuata uygun olarak düzenlenmiştir.

 

2. Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla ve görüşme ücretinin Atölye Eğitim’in hesabına geçmesiyle yürürlüğe girecek; Alıcı’nın eğitim videosunu izlemiş olması veya belirlenen şartlar doğrultusunda izlemekten vazgeçmesi halinde sona erecektir.

 

3. Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, elektronik ortamda yapılacaktır.

 

4. Sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik, tarafların yazılı mutabakatı ile mümkündür.

 

5. Ekler, Sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

 

Bu Sözleşme 7 maddeden oluşmakta olup; Taraflar arasında, elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır.

 

 

HİZMET SATAN                                                                                          ALICI  

İlkay ALKAN

 

Aşağıda isim ve adresleri yazılı taraflar arasında aşağıda belirtilen şartlarla bir “Mesafeli Hizmet Satış Sözleşmesi ” yapılmıştır.

 

MESAFELİ HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1

TARAFLAR

 

Hizmet Satan                      :Atölye Eğitim Spor Danışmanlık Ltd. Şti. (Kısaca Atölye Eğitim” olarak anılacaktır.)

Adres                                    :Balmumcu Mah. Gazi Umur Paşa Sk. Balmumcu Plaza 2 Blok

                                                No:32 İç Kapı No:1 Beşiktaş/İSTANBUL

Vergi Sicil No                                   :

ile

 

Hizmet Satın Alan              : …………………………….. (Kısaca Alıcı” olarak anılacaktır.)

Online olarak doldurulacak olan formda bilgileri belirtilen kişi.

 

T.C. No / Vergi Sicil No    :

 

Adres                                    :

 

Taraflar yukarıda belirttikleri adresleri, yasal ikametgâhları olarak kabul etmişlerdir.

 

Adres değişikliği olan taraf, değişikliği diğer tarafa yazılı olarak bildirmediği takdirde, bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.

 

MADDE 2

SÖZLEŞME KONUSU

 

Alıcı’nın, Atölye Eğitim Spor Danışmanlık Ltd. Şti.den tedarik ettiği videolu eğitim hizmeti aracılığıyla, www.atoly3.com internet sitesi üzerinden videolu eğitim hizmetini elektronik ortamda satın alması ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

MADDE 3

SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN ÖZELLİKLERİ VE BEDELİ

 

Videosu İzlenecek Eğitmen                    :

 

Alıcı Üyelik  Tarihi                                    :

 

Alıcı Üyelik  Süresi                                               : En fazla 3 aydır.

 

Toplam Bedel                                             :

 

Ödeme Şekli                                               : Havale / EFT / Kredi Kartı

 

Fatura, Alıcı’nın,  elektronik posta adresine, e-fatura olarak gönderilecektir.

 

MADDE 4

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Alıcı’nın Hak ve Yükümlülükler             :

 

1. Alıcı, bu Sözleşmeyi, Ön Bilgilendirme Formunu, www.atoly3.com” internet sitesinde yer alan Sözleşme konusu hizmetin ifasına ilişkin tüm bilgileri okuduğunu; bunlarda yer alan bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini ve elektronik ortamda onayladığını; Sözleşmenin tabi olduğu mevzuatın kendilerine yüklediği yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

2. Alıcı, görüntülü eğitmen videolarından eğitim alma hizmetinin, yalnızca elektronik ortamda bir video’yu izleme hizmetini içerdiğini; fiziksel eğitimin bir muadili olmadığını; hizmeti alabilmesi için gerekli teknik ekipmana sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

3. Alıcı, görüntülü eğitim hizmetini almadan önce Atölye Eğitim‘in internet sitesi (www.atoly3.com) üzerinden siteye üye olmak ve en az bir gün önce, ücreti havale/EFT yöntemiyle ödemekle yükümlüdür. Ücretin ödenmemesi halinde Sözleşme yürürlüğe girmez.

 

4. Alıcı, üyelik oluşturmaz, görüntülü eğitim ücretini ödemez, ödeme herhangi bir sebeple gerçekleşmez, ödeme banka / finans kuruluşu tarafından iptal edilir veya hizmetin ifasından önce bedel, itiraza konu olması sebebiyle ödenmez veya geri alınırsa; Atölye Eğiitm hizmetin ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

5. Alıcı, internet sitesinden en fazla 3 aylık kullanım hakkı satın alabilir.

 

6. Sözleşme kapsamında sunulacak hizmet, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin Cayma Hakkının İstisnası” kapsamında değerlendirilen;

 

– 15.1.g.maddesi uyarınca Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler”

 

– 15.1.h. maddesi uyarınca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.”

 

niteliğinde olduğundan, Alıcı’nın madde 4. madde kapsamındaki hakkı haricinde cayma hakkı bulunmamaktadır.

 

7. Alıcı mücbir sebepler haricinde, kusur aranmaksızın, hizmetten herhangi bir nedenle yararlanmaması veya yararlanamaması halinde, kendisine bedel iadesi yapılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Ancak fiili imkansızlık veya mücbir sebep hallerinde Alıcı’nın, durumu öğrenmesini müteakip Atölye Eğitim' e 3 gün içerisinde bildirmesi ve Atölye Eğitim’in de kabul etmesi halinde, hizmeti, başka bir tarihte kullanma hakkı bulunmaktadır.

 

8. Alıcı, hizmete ilişkin şikayetini, Atölye Eğitime, yukarıda yer alan iletişim bilgilerini kullanmak suretiyle iletebilecektir.

 

9. Alıcı, banka ve / veya finans kuruluşu vasıtasıyla yaptığı ödemelerde, yaşanan gecikmelerde dahil olmak üzere her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu; bu sebeple Atölye Eğitim’in uğrayacağı doğrudan ve dolaylı tüm zararları tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

Atölye Eğitim’in Hak ve Yükümlülükleri:

 

1.Atölye Eğitim, Alıcı’ya, www.atoly3.com internet sitesi üzerinden eğitim videoları hizmeti verecektir. Bu eğitim videolarının süresi ….. dk/saat ile sınırlıdır.

 

2. Atölye Eğitim, Alıcı’nın hizmetten faydalanmaktan vazgeçmesinden veya hizmetin elektronik nedenlerden ötürü yerine getirilememesi / geç yerine getirilmesinden sorumlu değildir.

 

3. Atölye Eğitim, dilediği zaman hizmeti iptal etme veya gerekli olması halinde herhangi bir eğitim videosunu yayından kaldırma hakkına sahiptir.

 

4. Atölye Eğitim, hizmeti yerine getirememesi durumunda, durumu derhal Alıcı’ya bildirecek ve yeni bir üyelik oluşturulmasını sağlayacaktır.

 

MADDE 5

YETKİLİ MAHKEME / İTİRAZ MERCİ

 

1.Bu Sözleşmenin uygulanmasında ve/veya yorumlanmasında doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde, Türk Kanunları uygulanır.

 

2. Uyuşmazlık halinde, hizmetin bedeli, her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilindeyse, Atölye Eğitim’in bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri; üzerinde ise İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

3. Alıcı, Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, Atölye Eğitim’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanununun 193. maddesi uyarınca delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 6

DİĞER

 

1.Sözleşme, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve sair mevzuata uygun olarak düzenlenmiştir.

 

2. Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla ve görüşme ücretinin Atölye Eğitim’in hesabına geçmesiyle yürürlüğe girecek; Alıcı’nın eğitim videosunu izlemiş olması veya belirlenen şartlar doğrultusunda izlemekten vazgeçmesi halinde sona erecektir.

 

3. Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, elektronik ortamda yapılacaktır.

 

4. Sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik, tarafların yazılı mutabakatı ile mümkündür.

 

5. Ekler, Sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

 

Bu Sözleşme 6 maddeden oluşmakta olup; Taraflar arasında, elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır.